Liberale krachtlijnen van ambitieus Vlaams regeerakkoord

Samen met CD&V en N-VA hebben we een akkoord bereikt over het Vlaams regeerprogramma voor de komende vijf jaar. “Een ambitieus en liberaal regeerakkoord dat de lat hoger legt voor Vlaanderen. We moeten de ambitie hebben om aan te knopen bij de wereldtop. Dat kan wanneer we samen met álle Vlamingen aan de slag gaan en hen de nodige zuurstof en vrijheid geven!”, aldus Gwendolyn Rutten en Bart Somers.

U kan het regeerakkoord hier lezen.

Vlaanderen is een regio met een sterke en innovatieve economie, goed onderwijs, een rijke cultuur… Bovenal is het hier heel goed leven. “Dat hebben we te danken aan de Vlamingen die dag in dag uit in de weer zijn. Op het werk, thuis, in de school, als vrijwilliger… Maar de lat mag gerust hoger. Er wachten ons heel wat uitdagingen op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de zorg, mobiliteit, klimaat… We moeten de ambitie hebben om met Vlaanderen voorop te lopen in Europa en de wereld”, zegt voorzitter Rutten.

“Na wekenlang onderhandelen over een sterk regeerakkoord kunnen we die ambitie waarmaken. We gaan voor goud, samen met alle Vlamingen. We gaan hen nog meer belonen voor hun inspanningen, hen de vrijheid geven om vooruit te gaan, zonder iemand achter te laten die het moeilijk heeft. Samen maken we Vlaanderen en haar inwoners sterker”, aldus Bart Somers.

Dit zijn de liberale hoofdpunten uit het regeerakkoord:

Een ijzersterke economie waarin we werken meer belonen

Vlaanderen is een economisch welvarende regio. Dat hebben we te danken aan de mensen die elke dag in de weer zijn, onze innovatieve en internationale ondernemingen, kleine zelfstandigen… Onze bedrijven moeten alle steun krijgen om verder te groeien en tegelijkertijd moeten we nog meer mensen activeren en begeleiden naar een job. Wie werkt, mag daar nog meer voor beloond worden. Daarom zal de Vlaamse regering opnieuw de belastingen verlagen om meer zuurstof te geven aan mensen.

 • Jobbonus: de laagste inkomens (tot 1.700 euro bruto/maand) krijgen minstens 600 euro per jaar extra netto. Ook brutolonen tot 2.500 euro/maand zullen voor een stuk van deze nieuwe jobkorting kunnen genieten. Zo geven we jongeren die starten op de arbeidsmarkt en mensen met een laag loon een duw in de rug én maken we werken meer lonend en aantrekkelijker dan niet werken.
 • Lagere registratierechten: vorige legislatuur daalde de belasting op de aankoop van een woning van 10 naar 7%. Deze zal nu verder dalen naar 6%. Zo maken we het voor -vaak jonge- mensen gemakkelijker om een woning aan te kopen.
 • Lagere erfbelastingen: iedereen zal tot 12.500 euro kunnen nalaten aan vrienden aan het tarief van de rechte lijn in het kader van een samenlevingsneutraal en dus singlevriendelijker beleid.
 • Intensieve begeleiding naar werk: mensen die moeilijk aan werk geraken, zullen we sneller en beter begeleiden. Na drie maanden sluiten zij verplicht een overeenkomst met de VDAB over je persoonlijk traject naar werk (opleiding, sollicitaties…). De VDAB wordt als regisseur aangespoord om meer resultaatgericht te werk te gaan. Wie na twee jaar nog geen werk heeft kan worden ingeschakeld voor gemeenschapsdienst om de nodige vaardigheden op te doen. Er komen bijkomende kansen in de sociale economie. Sociale voordelen worden automatisch toegekend en worden gekoppeld aan het inkomen en niet het statuut om de werkloosheidsval verder te verkleinen.
 • Meer kinderopvang: we voorzien meer plaatsen en meer flexibele opvanguren in de kinderopvang zodat beide ouders kunnen werken en dit combineren met hun gezin.
 • Ondersteuning ondernemingen: we investeren in onderzoek en ontwikkeling binnen onze bedrijven en universiteiten, de exportondersteuning wordt versterkt en de administratieve lasten bouwen we af. We rollen 5G uit. Onderwijs en arbeidsmarkt stemmen we beter op mekaar af, bijvoorbeeld via levenslang en duaal leren.

De lat hoog en drempel laag in het onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs gaat achteruit. Dat mogen we niet laten gebeuren. Dat is spelen met onze toekomst. Open Vld lanceerde een stevig onderwijsplan dat de lat opnieuw hoog legt en de drempel laag houdt. De Vlaamse regering zal deze visie uitvoeren.

 • Focus op kennis: we leggen de lat hoog in de eindtermen die bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen.
 • Netoverschrijdende proeven: we voeren netoverschrijdende proeven in om de kwaliteit van ons lager en secundair onderwijs beter te monitoren en te kunnen bijsturen. Leerlingen en scholen weten zo ook beter waar ze staan.
 • Herwaardering leerkrachten: we verlossen leerkrachten van administratie zodat ze meer tijd krijgen voor het lesgeven. We maken het leerkrachtenberoep weer aantrekkelijk en stimuleren mensen om de overstap naar het onderwijs te maken.
 • Minder godsdienst in de klas: in de derde graad van het gemeenschapsonderwijs kunnen scholen een lesuur religie vervangen door burgerschap.
 • Taalbadklassen: leerlingen die een achterstand hebben op vlak van Nederlands geven we een taalbad zodat ze alle kansen in het onderwijs kunnen grijpen.
 • We garanderen de vrije schoolkeuze
 • Excellent hoger onderwijs: door een betere oriëntatie en strengere studieopvolging zorgen we er voor dat studenten in het hoger onderwijs het traject ook in de vooropgestelde tijd kunnen afronden. Er komen ook meer anderstalige vakken.

Een nieuwe aanpak op integratie

Vlaanderen is een warme gemeenschap. Wie er deel van wil uitmaken en wie er zijn of haar steentje aan bijdraagt, verdient alle kansen en steun. Dat geldt ook voor nieuwkomers. Voor hen leggen we de lat hoger, maar tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we meer met en minder naast mekaar leven. Er is geen plaats voor racisme of discriminatie. Samenleven is wel een verhaal van rechten en plichten en kan alleen als we een aantal basisregels respecteren.

 • Sterker inburgeringstraject: naast cursussen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie moeten nieuwkomers zich ook bij de VDAB melden want een job biedt de beste kans op een goede integratie. Er komt ook een buddy-project zodat nieuwkomers door bedrijven, verenigingen, organisaties… op sleeptouw worden genomen in de samenleving.
 • Burgerschapstest: aan het eind van het inburgeringstraject volgt een test van de kennis van het Nederlands en de fundamentele spelregels van in onze samenleving.
 • Ingaan tegen segregatie en discriminatie: met een nieuw beleid, gestoeld op goede voorbeelden uit de praktijk, zorgen we ervoor dat we meer mét elkaar leven in plaats van naast elkaar. We bestrijding discriminatie op de arbeidsmarkt.
 • Voor wat hoort wat: nieuwkomers krijgen pas recht op bepaalde Vlaamse sociale voordelen nadat ze een voldoende lange periode ononderbroken en wettig in Vlaanderen verblijven.
 • Neutraliteit bij personeel van Vlaamse overheid en in het officieel onderwijs.

Moderne politiek en slankere overheid…

De Vlaamse overheid werkt niet voor zichzelf maar om de Vlamingen te versterken. Daarom kiezen we voor afslanking en digitalisering, minder regeltjes en bemoeienis. Elke euro moeten we tweemaal omdraaien en efficiënter inzetten. De overheid moet ook betrouwbaar zijn én de politiek moet mee met de tijd.

 • Politieke vernieuwing: we geven de kiezer meer macht door de afschaffing van opkomstplicht en lijststem bij lokale verkiezingen. Er komt ook een directere verkiezing van de burgemeester.
 • Betrouwbare overheid: wanneer de bestemming van je grond verandert, vergoeden we voor 100% de reële marktwaarde. Zo vrijwaren we het eigendomsrecht. Er komen ook eenvoudigere regels en procedures voor vergunningen.
 • Slankere overheid: we moedigen fusies van gemeenten sterker aan en gaan voor efficiëntere en slankere overheidsadministraties.

Investeren in morgen

De Vlaamse regering moet durven investeren in de toekomst en projecten die zichzelf terugverdienen. Denk aan een vlottere mobiliteit, de energieomslag, onderzoek & innovatie… Maar Vlaanderen is niet alleen een economische groeipool. We zijn ook een warme regio die investeert in de zorg voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben.

 • Mobiliteit: we investeren in nodige infrastructuur. Zo verdubbelen we de investeringen in fietspaden. Er komt een gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn in geval van stakingen en private spelers mogen actief worden. We stimuleren combi-mobiliteit tussen openbaar, deel- en eigen vervoer.
 • Omslag naar een klimaatneutraal Vlaanderen: we verdubbelen de productie van wind- en zonne-energie, we stimuleren sloop- en hernieuwbouw, renovaties en energiezuinigheid, we vergroenen het nieuwe wagenpark verder, we investeren in onderzoek naar innovatieve oplossingen zoals waterstof, we voorzien in meer toegankelijk groen en open ruimte. Zo komt er 10.000ha bos bij.
 • Warm Vlaanderen: we perken de wachtlijsten voor personen met een handicap, ouderen en in de jeugdzorg verder in, mede door in te zetten op sociaal ondernemerschap, we geven middelen aan mensen in plaats van structuren en we houden de rusthuisprijzen onder controle. Er komen duizenden nieuwe of gerenoveerde sociale woningen bij die volgens nieuwe regels en een middelentoets worden toegewezen.