Vrijheidscongres: Bouwen aan samenleving waar vrijheid voor iedereen vooruitgang betekent

We leven op een scharniermoment tussen twee tijden, tussen angst en enthousiasme. De samenleving verandert razendsnel en mensen hebben heel veel vragen over hun toekomst.

Hoe zien liberalen de ideale samenleving binnen 10 jaar? Dat is de centrale vraag van het Open Vld Vrijheidscongres op 17, 18 en 19 november. Open Vld is hiermee de eerste partij die een toekomstvisie neerzet en op langere termijn nadenkt over de veranderende samenleving. “Wij zijn vooruitgangsoptimisten die de toekomst beter willen maken. We geven onze visie op de samenleving van morgen en die vertrekt vanuit de vrije mens. Daarom is het een vrijheidscongres. We kiezen voor vooruitgang, neen aan het status-quo”, zegt voorzitter Gwendolyn Rutten. Co-congresvoorzitters Alexander De Croo en Bart Tommelein beamen: “Wij zijn een ideeënpartij. Wat vandaag vanzelfsprekend is, is vaak geboren als een radicaal idee op een liberaal congres. Ideeën van vorige congressen, voeren we vandaag uit in de regering. Met het vrijheidscongres kijken we opnieuw vooruit en verzetten we bakens.” Rutten besluit: “We willen een samenleving bouwen waar vrijheid voor iedereen vooruitgang betekent. We nodigen iedereen uit om mee te debatteren.”

HET IS JOUW LEVEN

In een liberale democratie heeft elke burger een fundamenteel recht op zelfbeschikking. Individuele vrijheid is het uitgangspunt voor de organisatie van onze open en diverse samenleving in deze nieuwe tijd. Elke mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, voor zover hij of zij geen schade toebrengt aan anderen. Elke mens heeft een fundamenteel recht op zelfbeschikking. Het is jouw leven en dus beslis je ook zelf over alle aspecten ervan. Het recht op zelfbeschikking voor elke burger wordt het eerste artikel van de Grondwet.

ECONOMIE & ARBEIDSMARKT

Fiscaliteit: inkomsten zijn eerst voor jezelf, daarna voor de staat

We hervormen de fiscaliteit tot een transparant en modern geheel. Met één doel: minder belastingen betalen. Inkomsten zijn eerst voor jezelf, daarna voor de staat. We verlagen de belastingen en maken ze eenvoudiger. Voor natuurlijke personen kiezen we voor een sociale vlaktaks op inkomsten, telkens met twee trappen: een eerste schijf is steeds belastingvrij, de rest wordt aan 30% belast. We kiezen voor een sterk principe: “Het eerste deel van inkomsten is altijd voor jezelf. Dat is het startpunt van de liberale vrijheidsvisie op fiscaliteit. Per inkomst bepalen we waar het belastingvrij minimum ligt en daarna wat het belastingtarief is voor het overblijvende deel”, zegt Rutten.  Deze filosofie passen we ook toe op successierechten, registratierechten en onroerende fiscaliteit. Waar mogelijk, kiezen we voor een systeem van bevrijdende bronheffingen i.p.v. aangifte, aanslag en afrekening.

Sociale zekerheid: twee sokkels ‘basisverzekering’ en ‘werkverzekering’

We willen de sociale zekerheid hervormen en klaarstomen voor de toekomst. De verschillen tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren vervagen. De nieuwe sociale zekerheid bestaat uit twee sokkels. De eerste sokkel is de ‘basisverzekering’. Daarin worden alle niet-arbeidsgebonden risico’s zoals ziekte, invaliditeit, kinderbijslag en uitkeringen voor personen met een handicap ondergebracht. De financiering komt uit de algemene middelen.

De risico’s die verbonden zijn aan werken zelf, zoals werkloosheid, arbeidsongevallen en pensioenen, brengen we onder in een tweede sokkel: de ‘werkverzekering’. Enkel deze sokkel wordt gefinancierd door sociale bijdragen die beperkt worden tot een maximum. We versterken de band tussen de bijdragen en de opbouw van rechten. De werkloosheidsuitekring wordt beperkt in de tijd. Belangrijk: voor Open Vld moeten ook zelfstandigen en werknemers die zelf ontslag nemen er beroep op kunnen doen.

Iedereen meenemen in digitale samenleving

“De digitale revolutie is een nieuwe motor van vooruitgang”, zegt co-congresvoorzitter Alexander De Croo. Meer groei, nieuwe jobs, een betere dienstverlening. Het is allemaal mogelijk als we de kansen van de digitale revolutie grijpen. Voor overheden leggen we de lat hoog: ze moeten digitale koplopers worden.

Tegelijk mogen we niet blind zijn voor de nieuwe digitale kloof. De digitale revolutie zal alleen maar een succes zijn als we iedereen meenemen. Onderwijs en levenslang leren spelen daarin een sleutelrol. Iedereen moet zich digitaal kunnen (her)scholen. Vandaar het recht om tijdens je loopbaan gedurende twee jaar een opleiding te volgen. Die opleiding moet kunnen met een vervangingsinkomen.

Daarnaast moet internet op alle publieke plaatsen vrij beschikbaar zijn en uitkeringen via digitale weg automatisch worden toegekend. De digitale kloof dichten betekent ook Europees optreden tegen digitale monopolies en te grote digitale machtsconcentraties. Het internet moet vrij en open blijven.

EEN GOED LEVEN

Meer kansen, maar ook meer keuzes 

“Wat heb je nodig om goed te leven in wereld van morgen? Wij willen mensen écht de kans geven om iets van hun leven te maken, en laten hen daarbij hun eigen keuzes maken”, zegt co-congresvoorzitter Bart Tommelein. Alles start met goed onderwijs, dat liefst zo vroeg mogelijk start. We geven kinderen recht op onderwijs van en in de drie landstalen en/of Engels, met het Nederlands als belangrijkste onderwijstaal. Scholen moeten plaatsen kunnen zijn waar kinderen en jongeren niet alleen les krijgen, maar zich ook volledig kunnen ontplooien, kennismaken met cultuur, sporten, leren studeren,… We oriënteren kinderen op basis van hun talenten, niet op basis van hun thuissituatie. We stappen af van de one size fits all benadering. Dat principe trekken we door naar ons werkkader, dat we aanpassen aan de 21e eeuw. Werknemers en werkgevers mogen vrij en in onderling overleg afspraken maken. Alle vormen van verlof beheer je zelf in je eigen loopbaanportefeuille om werk en privé beter te combineren.

Wie ziek wordt of in een zorgsituatie terechtkomt moet zijn of haar levensstandaard maximaal op peil kunnen houden. We maken de zorgfinanciering persoonsvolgend. Wie zorg nodig heeft, heeft het recht om de zeggenschap en regie over zijn of haar leven in eigen handen te houden.

Een goed leven is ook het recht op een voltooid leven. Daarrond werken we een wettelijk kader uit, zodat iemand die niet in medisch opzicht lijdt, maar uitdrukkelijk, onafhankelijk, vrijwillig en duurzaam een verzoek tot stervenshulp indient, waardig en zorgvuldig kan begeleid worden.

DE BLAUWE PLANEET

Gezond leven: blauwe planeet

We willen goed en gezond kunnen leven. Nu en in de toekomst. We gaan voor een dubbele doelstelling: we maken de samenleving CO²-arm en gebruiken maximaal energie die 100% hernieuwbaar is. Uiteindelijk maakt iedereen zijn eigen energie, samen of alleen. Met burgerparticipatie vergroten we het draagvlak. We geven innovatie alle kansen. En de overheid geeft het goede voorbeeld. Op onze blauwe planeet ontwikkelen we zo een blauwe economie.

 

Alle info over het congres: www.vrijheidscongres.be.